Konfigurátor KGJ

Přehledně a rychle vás provedeme rozsáhlou nabídkou kogeneračních jednotek GENTEC a pomůžeme vybrat tu pravou podle vámi zadaných parametrů.

Konfigurovat Kogenerační jednotak GENTEC

Považujeme za důležité, abychom své klienty, dodavatele a návštěvníky našich webových stránek www.gentec.cz , příp. další osoby, informovali o tom, jak budeme nakládat s osobními údaji, které nám svěří.

Obchodní korporace GENTEC CHP s.r.o., IČ: 285 99 446, se sídlem Antala Staška 1859/34, Krč, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 303497 (dále také jen „GENTEC“ nebo „správce“ nebo „my“), v rámci činností souvisejících s řešením projekcí, výroby a údržby kogeneračních a třígeneračních jednotek, zpracovává osobní údaje klientů, dodavatelů nebo návštěvníků webových stránek www.gentec.cz. Vždy klademe důraz na to, aby zpracování osobních údajů bylo transparentní, předvídatelné a respektovalo práva všech zúčastněných.

GENTEC jako správce osobních údajů

Ve vztahu ke zpracovávání osobních údajů je GENTEC podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále také jen „Nařízení“ nebo „GDPR“) správcem osobních údajů. Správce rozhoduje o tom, jak bude probíhat zpracování osobních údajů a za zpracování osobních údajů, které provádí, i nese plnou odpovědnost.

Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací, které jsou prováděny s osobními údaji nebo soubory osobních údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Osobními údaji mohou být veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“). GDPR stanoví, že identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Osobními údaji zvláštní kategorie jsou takové údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

Subjekty údajů jsou v rámci činnosti správce zejména klienti, dodavatelé a návštěvníci webových stránek www.gentec.cz, příp. další osoby.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Z naší praxe vyplývá, že zpracováváme zejména tyto osobní údaje:

 • identifikační údaje osob (jméno, příjmení nebo obchodní firma, IČO nebo DIČ)
 • kontaktní poštovní adresa nebo e-mailová adresa
 • telefonní číslo
 • platební nebo bankovní údaje
 • jiné osobní údaje, které se vztahují k plnění smlouvy nebo jiných povinností.

Jaké jsou účely, pro které osobní údaje zpracováváme a právní základ pro zpracování?

Zpracování osobních údajů GENTEC provádí zejména za účelem uzavření a následného plnění smluvních závazků uzavřených mezi GENTEC a subjektem údajů (klientem nebo dodavatelem). Účelem zpracování osobních údajů je dále plnění zákonných povinností, které z těchto smluvních závazků pro GENTEC vyplývají (např. vedení účetnictví, evidence zakázek).

Právním základem může být rovněž plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (zejména na základě zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).

GENTEC může dále zpracovávat osobní údaje na základě svých oprávněných zájmů, kterými jsou ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení zejména ochrana majetku správce a třetích osob, ochrana hospodářských zájmů a dobré pověsti správce, účely směřující k zahájení a vedení soudního či rozhodčího řízení nebo bezpečnost webových stránek www.gentec.cz.

Rozesílání hromadných e-mailových zpráv

GENTEC rovněž považuje za příhodné informovat své klienty o nejdůležitějších akcích, které pořádá a novinkách ve svém oboru činností, resp. o tom, jaké služby (aktuálně nebo nově) nabízí. I v tomto případě tak může GENTEC zpracovávat Vaše osobní údaje na základě svých oprávněných zájmů. Klienti mají vždy možnost rozesílání těchto informací obratem odmítnout.

Zpracování osobních údajů provádíme jak manuálně, tak automatizovaně. Profilování nebo automatizované rozhodování neprovádíme.

Musíte nám osobní údaje poskytnout?

Při uzavírání smluvního závazku může být poskytnutí osobních údajů smluvním i zákonným požadavkem (zejména v souvislosti s účetními a daňovými právními předpisy).

Poskytnutí osobních údajů v souvislosti s uzavíráním smluvního závazku je tedy nezbytným požadavkem pro založení konkrétního právního vztahu a plnění práv a povinností, které z něj vznikají. Bez poskytnutí osobních údajů pro tyto účely nelze smluvní závazek uzavřít.

Komu předáváme osobní údaje?

S plněním smlouvy souvisí i povinnost předávat osobní údaje finanční správě nebo s jiným orgánům veřejné moci (Policie ČR, orgány činné v trestním řízení, soudy atp.). Pokud takto postupujeme, plníme povinnosti vyplývající z příslušné právní úpravy.

Osobní údaje mohou být dále předány smluvním partnerům GENTEC, například externímu dodavateli služby (účetnictví), správci software, dodavateli právních, pojišťovacích služeb atp. Pokud je smluvní partner v pozici zpracovatele, GENTEC důsledně dbá na splnění všech povinností vyplývajících z čl. 28 Nařízení.

GENTEC nepředává osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Dodržujeme základní zásady

Pokud nakládáme s osobními údaji, vždy respektujeme základní zásady, tedy:

Zásadu zákonnosti, korektnosti, transparentnosti

 • osobní údaje nezpracováváme jen tak, vždy máme důvod (právní titul) ke zpracování
 • naše postupy jsou férové, postupujeme tak, jak bychom si přáli, aby jiní správci nakládali s našimi osobními údaji
 • vždy Vám poskytneme bližší informace o tom, jak probíhá zpracování Vašich osobních údajů

Zásadu omezení účelu

 • účely zpracování nekombinujeme, pokud si to subjekt údajů výslovně nepřeje

Zásadu minimalizace údajů

 • zpracováváme jen ty údaje, které nezbytně potřebujeme
 • v průběhu zpracování kontrolujeme, jestli nám osobní údaj nechybí nebo naopak nepřebývá

Zásadu přesnosti

 • snažíme se vždy dbát na to, aby všechny údaje odpovídaly skutečnosti

Zásadu omezení uložení

 • osobní údaje si ponecháváme pouze po dobu nezbytně nutnou; pokud osobní údaje už nepotřebujeme, smažeme je

Zásadu integrity a důvěrnosti

 • zpracování zabezpečujeme jak organizačně (pečlivě chráníme dokumentaci a zabezpečujeme svoje prostory), tak technicky (dbáme na odpovídající IT zabezpečení počítačů i sítě)

Jak dlouho budeme zpracovávat osobní údaje?

GENTEC ukládá osobní údaje v souladu se lhůtami stanovenými příslušnými právními předpisy, příp. po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány (obecně 3 roky).

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má právo vědět co nejvíc o zpracování svých osobních údajů. V praxi to může znamenat, že máte právo:

Mít přístup k osobním údajům

 • správce na základě žádosti sdělí, zda vůbec zpracovává Vaše osobní údaje
 • pokud ano, můžete se ptát na to, jaké údaje a jakým způsobem správce zpracovává, z jakého zdroje údaje pocházejí, tedy jednoduše – všechny informace o zpracování údajů o konkrétním subjektu údajů

Opravit nebo doplnit svoje údaje

 • pokud zjistíte, že správce zpracovává nesprávné údaje, můžete požádat o opravu (samozřejmě s ohledem na technické možnosti)

Požadovat výmaz svých údajů

 • pokud správce již osobní údaje nepotřebuje, vyhoví žádosti subjektu údajů o výmaz
 • pokud správce takové žádosti vyhovět nemůže, například proto, že běží zákonem stanovená lhůta pro archivaci příslušných dokumentů, subjektu údajů vše vysvětlí

Omezit zpracování svých osobních údajů

 • nastane-li problém nebo spor ohledně zpracování osobních údajů, tak omezíme zpracování osobních údajů do té doby, než se vše vyjasní

Přenést svoje údaje jinam

 • pokud osobní údaje zpracováváme v elektronické formě, můžete požádat o přenesení údajů k jinému správci (je-li to v konkrétním případě možné)

Vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů

 • nebudete-li souhlasit se zpracováním osobních údajů s ohledem na náš oprávněný zájem, můžete vznést námitku
 • pokud si oprávněný zájem neprokážeme, zpracování osobních údajů ukončíme

Žádost subjektu údajů vyřídíme bezplatně, a to do třiceti dnů. Pokud by byla žádost složitá, můžeme lhůtu prodloužit o šedesát dní. Budou-li žádosti opakované nebo nepřiměřené, lze požadovat uhrazení poplatku. O tom ale vždy subjekt údajů informujeme předem.

Pro uplatnění těchto práv nebo pro získání bližších informací týkajících se zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese gentec@gentec.cz.

Na dodržování práv a povinností vyplývajících z Nařízení a zákona o zpracování osobních údajů dohlíží Úřad na ochranu osobních údajů, IČO: 70837627, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, na který se můžete obrátit prostřednictvím e-mailové adresy posta@uoou.cz nebo datovou zprávu do datové schránky qkbaa2n. Bližší informace o dozorové činnosti jsou k dispozici na https://www.uoou.cz/.

Budeme zásady měnit?

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 13. 9. 2021.

Pokud se změní okolnosti ohledně zpracování osobních údajů, upravíme tyto zásady tak, aby byly vždy komplexní a aktuální.