I. Obecná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/20125b, občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „OZ“) práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupních smluv a smluv o dílo, uzavřených společností GENTEC CHP s.r.o., IČ: 28599446, sídlem Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4 – Krč, zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 303497/MSPH, jako kupujícím a objednatelem se třetí osobou jako prodávajícím nebo zhotovitelem. Tyto podmínky jsou závazné a pro úpravu vztahů mezi kupujícím nebo objednatelem se třetí osobou jako prodávajícím nebo zhotovitelem, pokud smlouva neobsahuje odchylná ujednání.

2. Uzavřením kupní smlouvy se prodávající zavazuje odevzdat kupujícímu zboží, které je předmětem koupě, v ujednaném množství, jakosti a provedení, jakož i doklady, které se ke zboží vztahují, a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

3. Uzavřením smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí, pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

II. Uzavírání smluv

1. Smlouva se uzavírá na základě písemné objednávky učiněné kupujícím, resp. objednatelem.

2. Smlouva je uzavřena okamžikem doručení přijetí objednávky ze strany prodávajícího, resp. zhotovitele kupujícímu, resp. objednateli.

3. Odkáže-li prodávající, resp. zhotovitel v přijetí objednávky na jiné obchodní podmínky, k tomuto odkazu se nepřihlíží a smlouva je uzavřena s obsahem určeným těmito obchodními podmínkami.

4. Informace o zboží, resp. díle a ceně uváděné prodávajícím, resp. zhotovitelem jsou závazné. Jakákoliv chyba v těch to informacích jde k tíži prodávajícího, resp. zhotovitele.

A – Kupní smlouva

III. Dodání zboží

1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží ve lhůtě stanovené ve smlouvě.

2. Místem dodání zboží je sídlo kupujícího, resp. objednatele, nestanoví-li smlouva jinak.

3. Je-li zboží prodávajícím do dodání doručováno prostřednictvím přepravce, splní prodávající svůj závazek odevzdat zboží předáním zboží prvnímu přepravci. Prodávající je v takové situaci povinen umožnit kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči přepravci.

4. Dokladem o dodání zboží je dodací list nebo jiný doklad prokazující, že zboží bylo dodáno kupujícímu nebo prvnímu dopravci k přepravě.

5. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího až okamžikem převzetí zboží kupujícím bez ohledu na způsob dodání zboží.

IV. Práva z vadného plnění a záruka na jakost

1. Prodávající odpovídá kupujícímu za vady zboží, které má zboží v okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího. Za vadu zboží se považují i vady v dokladech týkajících se zboží.

2. Zjevné vady je kupující oprávněn reklamovat do 30 dnů ode dne převzetí zboží. Skryté vady je kupující oprávněn reklamovat do 30 dnů ode dne, kdy je zjistil.

3. Prodávající poskytuje kupujícímu na zboží záruku za jakost v délce trvání 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím, není-li dohodnuto jinak.

4. Kupující je povinen vadu prodávajícímu písemně oznámit a popsat, jak se vada projevuje.

5. Kupující je v rámci odpovědnosti prodávajícího za vady, jakož i v rámci záruky za jakost, vždy oprávněn požadovat odstranění vady opravou zboží, výměnu zboží za nové, dodání chybějícího zboží nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Zakládá-li vada podstatné porušení smlouvy, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy.

6. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci do 15 dnů ode dne, kdy mu byla vada písemně oznámena.

C – Společná ustanovení

VII. Cena a platební podmínky

1. Kupující, resp. objednatel je povinen zaplatit kupní cenu nebo cenu za dílo (dále společně jako „cena“) v měně a výši sjednané ve smlouvě, včetně DPH. Prodávající, resp. zhotovitel není oprávněn z žádných důvodů jednostranně navýšit cenu oproti ceně ujednané ve smlouvě.

2. Na cenu vystaví prodávající, resp. zhotovitel fakturu, kterou je povinen kupujícímu, resp. objednateli doručit.

3. Cena je splatná do 60 dnů ode dne doručení faktury kupujícímu, resp. objednateli, není-li dohodnuto jinak.

4. Kupní cena zahrnuje veškeré náklady na dodání zboží kupujícímu, zejména náklady na přepravu zboží, zboží, cenu přepravních obalů a palet, balné, pojištění zboží v průběhu přepravy a další náklady.

5. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vynaložené k provedení díla a v souvislosti s ním.

6. Kupující, resp. objednatel zaplatí cenu v hotovosti, nebo převodem na bankovní účet prodávajícího, resp. zhotovitele uvedený ve smlouvě.

7. Prodávající, resp. zhotovitel je povinen se pro případ vzniku škodu způsobené poskytnutému vadnému plnění v dostatečné rozsahu pojistit (tj. být pojištěn z odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem své činnosti), toto pojištění udržovat po celou dobu trvání smluvního vztahu a na žádost kupujícího, resp. objednatele předložit kopii pojistné smlouvy.

IX. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující, resp. objednatel má, kromě případů uvedených v jiných ustanoveních těchto obchodních podmínek, dále právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy ze strany prodávajícího, resp. zhotovitele. Podstatným porušením smlouvy ze strany prodávajícího, resp. zhotovitele se rozumí zejména:

a) prodlení s dodáním zboží nebo provedením díla delším než 7 kalendářních dnů,

b) porušení povinnosti podle čl. IV odst. 6, nebo čl. VII. Odst. 7,

2. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být prodávajícímu, resp. zhotoviteli prokazatelně odesláno.

X. Sankce

1. Prodávající, resp. zhotovitel je povinen zaplatit kupujícímu, resp. objednateli smluvní pokutu

a) je-li v prodlení s dodáním zboží nebo provedením díla, ve výši 0,1% z ceny zboží, s jehož dodáním, resp. ceny díla, s jehož provedením je prodávající, resp. zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení,

b) je-li v prodlení s vyřízením reklamace podle čl. IV odst. 6, a to ve výši 0,1% z kupní ceny vadou dotčeného zboží, za každý započatý den prodlení,

2. Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu do 5 dnů ode dne, kdy k tomu byl kupujícím vyzván.

3. Zaplacení smluvní pokuty se nijak nedotýká nároku kupujícího na náhradu škody a řádné plnění ze strany prodávajícího.

XI. Závěrečná ustanovení

1: Kupující, resp. objednatel je oprávněn obchodní podmínky v průběhu trvání závazkového vztahu změnit. Změnu obchodních podmínek je povinen oznámit prodávajícímu, resp. zhotoviteli nejpozději 5 dnů přede dnem nabytí jejich účinnosti. Prodávající, resp. zhotovitel je oprávněn do 10 dnů ode dne, kdy mu bylo změna obchodních podmínek kupujícím, resp. objednatelem oznámena, písemně vypovědět smlouvu s výpovědní dobou v délce 2 měsíců, která začne běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla kupujícímu, resp. objednateli výpověď doručena. Nevypoví-li prodávající ve výše uvedené lhůtě smlouvu, platí, že změnu obchodních podmínek přijal. V takovém případě se smlouva řídí novým zněním obchodních podmínek, a to ode dne následujícím po posledním dni uvedené lhůty.

2. Smlouvu lze měnit pouze písemně a se souhlasem obou smluvních stran. Právo kupujícího, resp. objednatele na jednostrannou změnu obchodních podmínek podle odst. 1 tím není dotčeno.

3. Smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí českým právem.

4. Soudem příslušným k rozhodování veškerých sporů vzniklých ze smlouvy nebo v souvislosti s ní je obecný soud kupujícího, resp. objednatele.

5. Vyžadují-li ustanovení obchodních podmínek pro určité právní jednání písemnou formu, je tento požadavek dodržen i v případě, je-li dané právní jednání učiněno oprávněno osobou prostřednictvím e-mailové komunikace.

6. V případě, kdy písemnost odeslaná druhé smluvní straně prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebude z jakýchkoliv důvodů doručena, považuje se za doručenou 3. Dnem následujícím po dni jejího prokazatelného odeslání.

7. Prodávající, resp. zhotovitel není oprávněn postoupit třetí osobě práva vyplývající mu ze smlouvy, ani třetí osobě postoupit nebo zastavit pohledávku, kterou má za kupujícím, resp. objednatelem, bez předchozího písemného souhlasu kupujícího, resp. objednatele.

9. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 01.09.2022